fbpx

Nie wiesz od czego zacząć? Jak wdrożyć nauczanie zdalne?

Zobacz jakie możliwości daje MS Teams i dlaczego warto wykorzystać MS Teams do nauczania zdalnego

Co to jest Microsoft Teams?

Dlaczego warto wdrożyć MS Teams?

MS Teams – nowoczesna usługa internetowa oparta na chmurze, zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej, dostępna bezpłatnie przez stronę www oraz dedykowane aplikacje (Windows, Android, IOS) dla instytucji edukacyjnych w ramach pakietu MS Office 365 Education. Z platformy korzysta standardowo około 30 milionów ludzi. Obecnie, gdy zaistniała konieczność organizowania nauki i pracy zdalnej, każdego dnia liczba ta wynosi około 45 milionów użytkowników. Narzędzie MS Teams projektowano głównie z myślą o zarządzaniu projektami w firmach, ale w praktyce nadaje się idealnie również do tworzenia wirtualnych klas i prowadzenia lekcji online.

Dzięki platformie MS Teams możesz komunikować się za pośrednictwem czatów, wideokonferencji i rozmów, a także udostępniać uczniom materiały dydaktyczne. Platforma MS Teams dla edukacji została dodatkowo wzbogacona o funkcję tworzenia zadań oraz ich oceny.

MS Teams dla edukacji – darmowe narzędzie dla nauczycieli i dla uczniów danej szkoły.

Dzięki platformie nauczyciel może prowadzić lekcje zdalne w formie interaktywnej. Platforma MS Teams służy nauczycielom i uczniom do edukowania, komunikacji oraz współpracy.

Nie trzeba mieć laptopa! Z usługi MS Teams można korzystać na komputerze stacjonarnym w przeglądarce internetowej, na smartfonie – w systemach iOS i Android oraz na tablecie lub laptopie.

Usługa MS Teams dla edukacji jest zintegrowana z pakietem Office 365, dzięki czemu w łatwy sposób można tworzyć materiały dydaktyczne do nauczania przez Internet.

MS Teams jest bezpiecznym narzędziem, zgodnym z RODO.

Możliwości MS Teams dla edukacji – wykorzystanie aplikacji do nauczania zdalnego:

Lekcje zdalne w formie interaktywnej (prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym, interakcja z uczniami, odpytywanie uczniów)

Nauczyciele mogą prowadzić lekcje zdalne w formule online. Jest to możliwe dzięki funkcjom udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. Dzięki funkcji Tablica nauczyciele mogą przenieść zwykłą tablicę szkolną na zajęcia online. Mogą po niej wirtualnie pisać i ją zmazywać. Podczas trwania lekcji online zarówno uczniowie/studenci, jak i nauczyciel, mogą komunikować się przy użyciu tekstu pisanego (czat), audio lub wideo (telekonferencja lub wideokonferencja). Uczniowie/studenci uczestniczą w zajęciach online – widzą wyświetlane przez nauczyciela materiały (np. prezentację, film) lub tablicę oraz mogą zadawać pytania. W trakcie nauczania online nauczyciel może wykorzystać strumień wideo (uczniowie widzą go), może również ograniczyć się tylko do strumienia audio (uczniowie słyszą nauczyciela, ale go nie widzą). Podobnie uczniowie – jeżeli włączą kamerę wykładowca będzie ich widział, jeżeli nie zechcą tego zrobić, będą słyszalni, gdy zechcą zadać pytanie. Uczniowie mogą mieć również wyłączone kamery i mikrofony by nie zakłócać prowadzenia zajęć hałasami dobiegającymi z ich otoczenia. Nauczyciel może również samodzielnie „wyciszać” głosy uczniów i udzielać głosu wybranym uczniom.

Nagrywanie prowadzonych zajęć i możliwość odtwarzania w trybie offline Dowiedz się więcej

Ma Teams umożliwia także nagrywanie lekcji online i odtwarzanie jej w trybie offline w dowolnym momencie. Nagrania z prowadzonych zajęć/wykładów można udostępnić w formie elektronicznej uczniom, którzy nie mają dostępu do Internetu (np. nagranie na płycie CD). Uczniowie, którzy nie mogli brać udziału w danej lekcji (np. z powodu przerwanego połączenia) będą mogli obejrzeć lekcje w późniejszym terminie.

Komunikacja uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń, nauczyciel-nauczyciel

Aplikacja MS Teams umożliwia publikowanie wiadomości i plików oraz czat wideo z dowolnego urządzenia. Komunikacja może odbywać się na forum klasy wirtualnej, pomiędzy wybranymi uczniami a nauczycielem, a także wewnątrz wirtualnych zespołów (zespołu uczniów, zespołu nauczycieli). Za pomocą aplikacji MS Teams nauczyciel może szybko przekazywać informacje i ogłoszenia wszystkim uczniom danej klasy. Uczeń może czatować i nawiązywać połączenie audio/wideo z całą klasą, w grupach z innymi uczniami i bezpośrednio ze swoimi nauczycielami

Planowanie spotkań online i dyskusji w wirtualnej klasie

Nauczyciel ma możliwość planowania w kalendarzu aplikacji MS Teams spotkań online (dyskusji/zajęć) dla całej klasy, jak i dla wybranych grup roboczych/zespołów projektowych. Może również planować spotkania z jednym uczniem lub kilkoma uczniami za pośrednictwem czatu. Informacje o planowanym spotkaniu natychmiast wyświetlają się u zaproszonych osób.

Udostępnienie plików – materiałów dydaktycznych dla uczniów online (zdjęcia, prezentacje, filmy, pliki Word, Excel, etc.)

Dzięki usłudze MS Teams nauczyciel nie musi wysyłać osobno każdemu uczniowi materiałów do zajęć, umieszcza je online. Są one dostępne dla całej klasy, uczniowie mogą mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Nauczyciel ma wiele możliwości udostępniania uczniom materiałów dydaktycznych. Może zacząć rozmowę podczas nauczania online i udostępnić plik w kanale. Wszyscy uczniowie lub nauczyciele będą mogli otworzyć i odczytać udostępniony plik, a także skomentować go w konwersacji. Pliki, których uczniowie nie powinni edytować można umieścić w folderze materiały do zajęć. Dodatkowo nauczyciel może skonfigurować notes zajęć w zespole klasowym w celu otwarcia jeszcze większej ilości możliwości udostępniania zawartości. W notesie zajęć każdy uczeń ma własny prywatny obszar notesu, służący do sporządzania notatek, umieszczania odwołań do zasobów, a nawet ćwiczenia równań matematycznych.

Współpraca – praca projektowa online, możliwość realizacji przez klasę zadań grupowych/projektowych – możliwość współedycji zamieszczonych plików

W ramach wirtualnej klasy na MS Teams nauczyciel może utworzyć zespoły projektowe i grupy robocze. Może kierować komunikaty i zadania wyłącznie do danej grupy roboczej. Uczniowie mają również możliwość założenia własnych zespołów roboczych i komunikowania się przez nie za pośrednictwem czatu, spotkań audio lub video. Do tego współpracę online wspierają funkcje tworzenia plików i udostępniania ich online. Aplikacja daje również możliwość współedycji plików, co szczególnie ułatwia pracę projektową.

Monitorowanie i dokumentowanie aktywności nauczyciela i uczniów/studentów

Wszystkie aktywności zarówno nauczycieli, jak i uczniów w MS Teams są automatycznie zapisywane. Wszystkie konwersacje, pliki i współprace, które dzieją się w danym zespole są automatycznie zapisywane. Cała lekcja online może zostać również nagrana i zarchiwizowana. Dzięki temu nauczyciele w łatwy sposób dokumentować będą swoją aktywność, prowadzenie lekcji online z uczniami, jak również samą aktywność uczniów. Nauczyciel może przedstawić: nagrania z prowadzonych lekcji zdalnych, zrzuty ekranów z aktywności uczniów i nauczyciela, raporty z aktywności uczniów (tworzenie plików, edycja plików), przekazane przez uczniów zadania domowe w formie online. Korzyści dla dyrekcji szkoły: zapewnienie jakości kształcenia, monitoring jakości materiałów dydaktycznych i sposobu ich udostępniania oraz wykrywania zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia na odległość.

Przydzielanie zadań uczniom i ocena tych zadań online

Microsoft Teams daje nauczycielom możliwość tworzenia zadań, przydzielania tych zadań całej klasie lub wybranym uczniom. Nauczyciel wskazuje uczniom termin wykonania zadania i w poleceniu udziela instrukcji do jego wykonania. Określa również skalę oceny zadania na skali punktowej. Uczniowie mogą wykonywać zadania online i przesyłać je nauczycielom. Nauczyciele mają możliwość przeglądania prac uczniów, oceny tych prac i przesyłania uczniom informacji zwrotnych online. Uczeń może zapoznać się z oceną jego pracy domowej/testu (ilość otrzymanych punktów), jak również zapoznać się z komentarzem nauczyciela. Za pomocą aplikacji MS Teams nauczyciel może monitorować postępy ucznia. Uczeń może również wirtualnie poruszać się po swoich ocenach.

Tworzenie ankiet i testów

Aplikacja MS Teams daje również możliwość tworzenia różnych ankiet i testów, które mogą być pomocne w sprawdzeniu nabytej przez uczniów wiedzy. Testy i ankiety stanowią urozmaicenie w sposobie nauczania online. Jako zadania mogą być przydzielane całej klasie lub wybranym uczniom. Uczeń wykonuje test online, a aplikacja MS Teams samodzielnie generuje wynik tego testu. Test nie wymaga już zatem sprawdzenia przez nauczyciela.

Kontakt z rodzicami – informacje o zadaniach domowych

Nauczyciele mogą skonfigurować aplikację MS Teams tak, by wysyłała rodzicom uczniów cotygodniowe wiadomości e-mail zawierające stan przydziałów zadań domowych do wykonania wraz z ich statusem. Pozwoli to kontrolować rodzicom młodszych dzieci to, na jakim etapie rozwiązywania zadań się znajdują.

Zarządzanie klasą

Aplikacja MS Teams dla edukacji jest zaprojektowana tak, aby służyła jako cyfrowe centrum klasowe, zatem jest wyposażona w wiele sposobów wspierania nauczycieli w zarządzaniu klasą. Nauczyciele mogą wyciszyć uczniów, którzy mogą dodawać rozpraszające lub nieodpowiednie wiadomości do dyskusji grupowych i mogą całkowicie usunąć te nieproduktywne wiadomości. Mogą również pauzować konwersację klasy.

Zespoły dla nauczycielskich społeczności edukacyjnych – możliwość współpracy z innymi nauczycielami i tworzenie wspólnych materiałów dydaktycznych

Usługa MS Teams daje nauczycielom możliwość tworzenia własnych zespołów nauczycielskich. Komunikacja między nauczycielami odbywa się na tych samych zasadach co komunikacja w zespole klasowym. Dzięki wspólnej przestrzeni online nauczyciele z danej szkoły mogą wymieniać się informacjami, inspirować, wspólnie opracowywać materiały dydaktyczne, dzielić się dobrymi praktykami. Takie zespoły mogą powstać również na zasadzie współpracy międzyszkolnej. Nauczyciele mogą korzystać ze wspólnego notesu OneNote zawierającego wstępnie załadowane szablony do profesjonalnych badań i rozwoju. Możliwe jest dodawanie kart, np. Planner, Power BI, Twitter itd.

Zespół personelu – możliwość komunikacji online na linii dyrektorzy szkoły – nauczyciele i administracja

Zespoły personelu w MS Teams umożliwiają administracji szkoły i nauczycielom łatwe udostępnianie informacji oraz wspólną pracę nad inicjatywami dotyczącymi całej szkoły. Dyrekcja szkoły lub osoby przez nią wyznaczone są właścicielami (patronami) zespołu – mogą dodawać lub usuwać jego członków. W tym zespole nauczyciele mają ograniczone możliwości edycji, zmiany zamieszczonych plików. Ta funkcja jest dobrym narzędziem dla dyrektorów szkół do organizowania zebrań, rad pedagogicznych online, jak również szybkiego przekazywania informacji pracownikom szkoły. Dzięki zintegrowanym notesom dla personelu w programie OneNote, pracownicy mogą publikować zasady dostępne dla całego zespołu lub tworzyć indywidualne plany rozwoju zawodowego.

Z nami zorganizujesz profesjonalne szkolenia, po których każdy nauczyciel będzie potrafił samodzielnie prowadzić lekcje online na żywo w usłudze MS Teams, a ty jako dyrektor przeprowadzisz radę pedagogiczną za pomocą wideokonferencji i przeprowadzić głosowanie za pomocą funkcjonalności MS Forms. Jakość naszych szkoleń potwierdzają nasi klienci.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami z MS Teams?

Oferujemy szkolenie wprowadzające trwające 4 godziny dydaktyczne oraz szkolenie pełne obejmujące 8 godzin dydaktycznych. Jeżeli chcesz poznać koszty szkolenia to napisz do nas, a my wycenimy projekt szkoleniowy. Cena uzależniona jest od ilości osób do przeszkolenia oraz czasu trwania szkolenia.